فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻡ ﺟﯽ
محل رواج: ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

 
۶
بالا
۳
پایین
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻡ ﺟﻰ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺩﺑﺎﺯﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭ~ﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﻩ .ﺍﻡ ﺟﻰ ﻣﺨﻔﻒ ﻣﺴﺘﺮ ﺟﻮﻳﻨﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺩﻭﺩ. ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺮﺍﺡ ﻗﻠﺐ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺩﻭﺩ, ﻋﻤﻮ ﻭ ﺳﺮﺩﺍﺭﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﺒﮑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻲ~ ﻫﺎ~
ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻋﻤﻮ ﻓﺪﺍﺕ
ﺷﺐ ﺑﺮﻭ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﻃﻰ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﺕ
نویسنده: ﻳﺎﺳﻰ
۲۹ مهر ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!