فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میبینی؟ ای کاراته ها میمینی؟ ای کاراته
محل رواج: مرودشت

 
۱۰
بالا
۱
پایین
خراب میکنی، نگا چه چیزایی از آدم میخای؟
محمد رضا میبینی ای کاراااااته ها میبینی؟ می بی نی؟ (قطعه قطعه و پیوسته) میمینی؟ ای کاراته میبینی ای کاراته میمینی ای کاراته میبینی؟ ای کاراااااااته

کاراته باس شیراااااازی گفته شه!
دقت: میبینی ، بعدش : میمینی هستا! دوباره میبینی بعدش میمینی...

(توی جمله بالا، میبینی ای کاراااااته ها،چندین بار باس تکرار بشه تا هم معنی زیبایی پیدا کنه هم طرف به غلط کردن بیوفته!)
وقتی اینو به طرف میگی، یعنی هم دوسش داری هم بهش میگی که نگا چه کاری به سرم آووردی
واژه های مرتبط: نداره
۸ اسفند ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!