دنبال کردن فارسی شهری از طریق فیدخوان ها

اگر از فید خوانهایی مثل گودر استفاده می کنید می توانید دو فید از فارسی شهری را دنبال کنید:

برای دریافت واژه هایی که هر لحظه اضافه می شوند (صفحه داغ و تازه)

برای دریافت واژه های روزانه (صفحه واژه روز)